نقش های مرکز رشد دانشگاه ارومیه

با توجه به نقش پارک ها و مراکز رشد در توسعه فن آفرینی از طریق شرکتهای دانش بنیان مستقر در آنها، برنامه کمک به فن آفرین به دو صورت ذیل برنامه¬ریزی شده است:

تأمین و تخصیص اعتبار یک طرح برگزیده و منتخب آن پارک از میان طرح های واجد شرایط بر اساس شاخص های ارائه شده در نامه شماره 15545/1/ص مورخ 18/03/1389 بر این اساس در صورت دارا بودن شرایط مورد انتظار یک طرح تجاری سازی که به تصویب خواهد رسید اعتبار جداگانه پرداخت می گردد. طبق روال سالهای گذشته، از بودجه دریافتی برای توانمند سازی و گسترش بیشتر فعالیت ها جهت اتخاذ رویکرد فرادستگاهی و با توجه مزایا و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی در چارچوب موارد ذیل هزینه می گردد:

حداقل 60 درصد مبالغ اختصاص یافته به مرکز رشد به طور مستقیم در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد و حداکثر 30 درصد آن برای تکمیل و توسعه زیرساخت های مربوط به فن آفرینی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان هزینه می شود. 10 درصد مابقی برای حمایت از آن دسته از طرح هایی اختصاص دارد که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا دفاتر بنیاد ملی نخبگان دراستان معرفی می گردند.

حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد در چارچوب قانون و مقررات مربوطه و بصورت بلاعوض، قرض الحسنه، قرض الحسنه خطرپذیر (با تقبل ریسک از سوی پارک یا مرکز رشد) و سرمایه خطرپذیر خواهد بود.

حمایت از شرکتهای دانش بنیانی که در چارچوب برنامه های ستادی فناوری راهبردی و کانون های هماهنگی دانشگاه و صنعت فعالیت می نمایند در اولویت قرار می گیرند.

حمایت مذبور از شرکتهای دانش بنیان پس از تأیید سریع طرح و برنامه پیشنهادی آنها و به گونه ای ارائه می شود که خروجی ملموس آن قابل ارزیابی باشد.

 گزارش مرکز رشد در اجرای برنامه حمایت از فنافرینی در دو نسخه واحد تهیه و به معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.