پذیرش و استقرار در مرکز رشد دانشگاه ارومیه

تکمیل فرم ثبت نام
ارسال به شورای پدیرش
بررسی شورا
عقد قرار داد
کاربرگ درخواست استقرار واحدهای فناوری در مرکز رشد دانشگاه ارومیه شامل بخش های زیر :

 • مشخصات شرکت
 • مشخصات مؤسسين (سهامداران)شرکت
 • مشخصات همکاران ومشاوران
 • سوابق کاری شرکت (پروژه های انجام شده و جاری)
 • اطلاعات مربوط به ايده محوری شرکت
 • فعاليت در مرکز رشد
 • برنامه ريزی تحقق ايده (برای فعاليت های پژوهشی و ساخت نمونه محصول)

لطفا پس از دانلود فرم پرسش نامه همراه ضمائم زیر به مرکز رشد دانشگاه ارومیه مراجعه کنید.

 • رزومه مؤسسين و همکاران شرکت
 • کپی مدارک تحصيلی مؤسسين و همکاران
 • پرسشنامه اطلاعات متخصصين برای مشاوران شرکت
 • اسناد ثبت شرکت (برای شرکتهای موجود)
 • طرح تجاری شرکت