فعالیت های مرکز رشد دانشگاه ارومیه

فعالیت های اجرایی در مرکز رشد


روابط عمومی:

اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات مرکز و واحدهای فناور، ارتباطات با دیگر مراکز، افراد ، گروه ها و مراجعین خارج از مجموعه، شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره ها، معرفی و راهنمایی مجموعه و خدمات آن به مراجعین و صاحبان ایده، تشکیل پروند برای طرحهای ورودی جدید.

پروژه یابی و پذیرش طرح های جدید:

دانشگاه ارومیه به عنوان سازمان مؤسس، در سال 1382 فضای فیزیکی به مساحت تقریبی 1175 متر مربع را در محل دانشگاه در اختیار مرکز رشد قرار داد. که در حال حاضر تقریباً 500 متر مربع از فضای مرکز رشد به استقرار واحدهای فناور اختصاص داده شده است و 12 موسسه و 6 هسته و در این مرکز مشغول به فعالیت می باشند.شناسایی طرح های متناسب با اهداف مرکز و برنامه ریزی برای هدایت منابع مالی و انسانی در جهت نیازهای کشور. -فرآیند پذیرش تیم ها و یا افراد برای ارائه ی طرح ها و ایده های کسب و کار جدید، که منجر به معرفی و راهنمایی آنان جهت تکمیل فرمهای مربوطه برای آمادگی در سه مرحله ی ارزیابی طرح می باشد.

کارشناسی فنی طرح ها:

ارزیابی فنی، اقتصادی طرح های وارد شده و در صورت نیاز ارجاع آن به کارشناس فنی مربوطه جهت ارزیابی نهایی.

نظارت و ارزیابی:

 • نظارت مستمر بر فعالیتهای واحدهای پذیرفته شده

 • تحلیل دستاوردهای آنها در جهت افزایش بازدهی و کارآیی

 • بهبود سازماندهی فعالیت واحدها

 • مشاوره و آموزش واحدهای فناور

 • نیاز سنجی آموزشی واحدهای فناور

 • برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت پاسخگویی به نیاز های آموزشی

 • ارزیابی دوره های آموزشی

 • شناسایی و تشکیل بانک مشاورین متخصص

 • معرفی واحدها برای گرفتن مشاوره

 • ارزیابی خدمات مشاورین

حقوقی و مالی و قراردادها:

 • امور حقوقی و قراردادی واحدهای فناور

 • ثبت امور مالی و اعتباری واحدها در رابطه با این مرکز

 • آموزش دانشجویان فارغ التحصیلان و کارجویان