مراکز رشد، نوآوری وکارآفرینی دانشگاه ارومیه

برای ورود به هر قسمت بر روی عنوان کلیک نمایید.

مرکز رشد ICT مرکز رشد جامع مرکز نوآوری خانه خلاق رویش دفتر کارآفرینی دستاورد های مراکز رشد، نوآوری وکارآفرینی