بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری و فن بازار

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری و فن بازار

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار و

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل

26 تا 29 آذر ماه سال 1398

جهت اطلاع از شرایط و اطلاعات مربوط به پیوست مراجعه فرمایند