موارد لازم برای ثبت اطلاعات شرکت های مستقر در وب سایت مرکز رشد دانشگاه ارومیه

موارد لازم برای ثبت اطلاعات شرکت های مستقر در وب سایت مرکز رشد دانشگاه ارومیه

1. لوگو شرکت

2. توضیحات در مورد فعالیت شرکت

3. ایده محوری

4. زمینه فعالیت

5. مدیر عامل

6. تاریخ استقرار در مرکز رشد

7. شماره اتاق

8. تلفن تماس

9. وب سایت

10. کاتالوگ‌ها