دومین نشست سال 96 مرکز رشد دانشگاه ارومیه

دومین نشست سال 96 مرکز رشد دانشگاه ارومیه

دومین نشست فناوران مرکز رشد دانشگاه ارومیه

سه شنبه تاریخ 96/2/19 ساعت 9/30 اتاق شورای مرکز رشد

موضوع :

1-      کارگاه آموزشی تبادلات خارجی (1) توسط آقای مهندس بخشی

2-      انتخاب نماینده فناوران مرکز رشد

3-      پی گیری امور جاری