دومین جلسه هماهنگی استارت آپ اسفند 95

دومین جلسه هماهنگی استارت آپ اسفند 95

دومین جلسه مربوط به برگزاری استارآپ در اسفند ماه در تاریخ 95/11/13 در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه برگزار و در خصوص تاریخ و نحوه برگزاری رویداد مربوط بحث و بررسی بعمل آمد کمیته برگزاری داوران و تسهیلگران نیز مباحثی بعمل آمده، محل برگزاری نیز پیشنهاد شد