نمایش جزئیات واحد های مستقر

معرفی شرکت سفیر اندیشه آریا

سفیر اندیشه آریا

 محصولات نوین کمک آموزشی(خط کش مثلثاتی و بسته های آموزشی ریاضی و...)

 نسل جدید پانلهای تبلیغاتی( مخصوص محوطه داخلی ادارت ومترو..)

 میراگرها( طراحی و ساخت میراگرهای ویسکوزآزمایشگاهی و صنعتی )